FORMATTERINGSREGELS

NVPI Audio Overeenkomst GfK - Addendum aan Bijlage 2 Reglement - Formatteringsregels Single Top 100, bijgewerkt februari 2023

Dit reglement vormt één geheel met de Chart Gedragscode

A.
Uitsluitend singles (digitaal en/of fysiek) die door de platenmaatschappij in Nederland worden uitgebracht en verkocht, komen in aanmerking voor de Single Top 100.
Om voor de Single Top 100 in aanmerking te komen mag een configuratie maximaal 4 verschillende tracks (titels) bevatten, te weten de hit plus drie extra bonustracks. Aan het aantal remixen zijn geen beperkingen gesteld, mits de remixen betrekking hebben op de hit.

Wanneer een artiest met meerdere tracks van één album in de Single Top 100 zou staan, zullen alleen de 3 meest verkochte/gestreamde tracks van dat album in aanmerking komen voor de Single Top 100. In geval van een featuring (gastbijdrage) door artiest B op een track van hoofdartiest A en die track voorkomt op het album van artiest B, dan komt deze track naast de 3 meest verkochte/gestreamde tracks van dat album ook in aanmerking voor de Single Top 100.

De verkopen t.b.v. de Single Top 100 worden gemeten over een week (vrijdag t/m donderdag).
Indien in geval van een calamiteit op vrijdag de donderdag verkopen/streams niet beschikbaar zijn zullen de charts worden samengesteld met de verkopen/streams t/m de woensdag daarvoor.
Als vrijdag op een officiële feestdag valt zullen de charts op de laatst beschikbare werkdag voor de betreffende vrijdag worden samengesteld en gepubliceerd.

B.
Aan GfK dagelijks elektronisch, geautomatiseerd en controleerbaar gerapporteerde verkopen komen direct in aanmerking voor een hitnotering. Hierbij wordt uitgegaan van de verkoopaantallen van singles per titel in fysieke en/of digitale vorm. Bij downloads dient sprake te zijn van permanente downloads; een liedje, individueel digitaal gekocht.
De verhouding fysieke verkopen : digitale verkopen bedraagt 1:1.
GfK is te allen tijde gerechtigd ter plaatse controle uit te oefenen op de registratie en aanlevering van de verkopen. Kosten per controlebeurt zijn €150 ex btw en door de gecontroleerde maatschappij aan GfK te voldoen.

C.
De minimale consumentenprijs voor downloads bedraagt 0,66 eurocent, zijnde tweederde van de gemiddelde consumentenprijs op dit moment. Voor fysieke singles is de ondergrens ppd euro 1,50.

D.
Alleen audiostreams tellen mee vanaf 30 seconden. Er is geen restrictie op de manier van luisteren. Zowel streams via computer, tablet, telefoon, etc. gaan mee. Nummers die direct aangeklikt worden tellen mee net als nummers die indirect worden gevonden via een album of een afspeellijst.

E.
Betaalde en ad-supported streams worden gewogen meegenomen voor de lijst, waarbij de factor 1:215 wordt gehanteerd (215 streams staat gelijk aan 1 download).

F.
Verkopen gerealiseerd tijdens promotieactiviteiten bij een aan GfK rapporterende winkel tellen mee voor de samenstelling van de Single Top 100. Out of Store verkopen tellen niet mee.

G.
Verkopen gerealiseerd bij niet aan GfK rapporterende winkels tellen niet mee voor de samenstelling van de Single Top 100.

H.
De kwaliteit van de aangeleverde verkopen staat ter beoordeling van GfK. De aangeleverde verkopen dienen te voldoen aan de door GfK opgestelde aanleverspecificaties en zijn bovendien aan verdere intern(ational)e controles op meerdere aspecten (o.m. ip, mail, tijd, bron) uit de aangeleverde bestanden onderhevig.

I.
Singles die in combinatie met een product, dienst, loterij en/of prijsvraag worden verkocht, worden gezien als premium en niet meegeteld bij de samenstelling van de Single Top 100.

J.
Het d.m.v. de verkoop van een single verlenen van korting op andere goederen en/of diensten
of exclusief toegang geven tot zulke diensten of goederen wordt als premium beschouwd en derhalve niet meegeteld bij de samenstelling van de Single Top 100.

K.
De in dit reglement genoemde prijzen (ppd) en conversiefactoren worden door de Chart Committee jaarlijks beoordeeld en eventueel herzien naar de dan geldende situatie.NVPI Audio Overeenkomst GfK - Addendum aan Bijlage 2 Reglement – Formatteringsregels Album Top 100 en Compilation Top 30 – bijgewerkt februari 2023

Dit reglement vormt één geheel met de Chart Gedragscode

A.
Uitsluitend albums (digitaal en/of fysiek) die door de platenmaatschappij in Nederland worden uitgebracht en verkocht, komen in aanmerking voor de Album Top 100, Vinyl33 en Compilation Top 30. Om voor één van de albumlijsten in aanmerking te komen moet een configuratie minimaal 5 verschillende tracks (titels) bevatten.

De fysieke verkopen, downloads en streams t.b.v. deze hitlijsten worden gemeten over een week (vrijdag t/m donderdag).
Indien in geval van een calamiteit een belangrijke data set met verkopen/streams niet beschikbaar is op vrijdag zullen de charts niet verstuurd worden. Er zal dan een mailing uitgaan om een ieder te informeren. De charts zullen pas verstuurd worden zodra de ontbrekende data set ontvangen is. Als vrijdag op een officiële feestdag valt zullen de charts op de laatst beschikbare werkdag voor de betreffende vrijdag worden samengesteld en gepubliceerd.

B.
Aan GfK dagelijks elektronisch, geautomatiseerd en controleerbaar gerapporteerde verkopen komen direct in aanmerking voor een hitnotering. Hierbij wordt uitgegaan van de verkoopaantallen van normale consumentenaankopen van albums in fysieke en/of digitale vorm. Streams worden meegenomen volgens de volgende formule:

Het totaal aantal streams van alle tracks wordt gedeeld door 2150, de uitkomst is gelijk aan 1 download

Verkopen via B2C (business-to-consumer) e-commerce platforms, al dan niet gevestigd in Nederland, komen alleen in aanmerking voor een hitnotering indien die verkopen aantoonbaar in Nederland gerealiseerd zijn. Daarnaast zal het platform over een gevarieerd assortiment moeten beschikken. Daarbij zijn artiesten, labels en/of genres van doorslaggevend belang. Dit staat ter beoordeling van het Chart Committee.

C.
De “eerste donderdag”-verkopen, voor de officiële releasedatum, kunnen worden verplaatst aan de direct erop volgende “vrijdag”-verkopen, mits aangemeld, incidenteel en bij een zeer beperkt aantal retailers verkocht.
Een voortijdige exclusieve release bij één fysieke / digitale retailer of streaming platform geldt voor de charts als officiële release. ( gunst aan retailer/streaming platform) deze sales worden direct meegenomen voor de samenstelling van de betreffende chart.
GfK is ten alle tijde gerechtigd ter plaatse controle uit te oefenen op de registratie en aanlevering van de verkopen. Kosten per controlebeurt zijn €150 ex btw en door de gecontroleerde maatschappij aan GfK te voldoen.

D.
Soundtracks, musicals, muziek uit tv-series en best of compilaties van één artiest worden in de Album Top 100 opgenomen.

E.
De verkopen van albums met reeds bestaande nummers uitgevoerd door verschillende artiesten worden in de samenstelling van de Compilation Top 30 meegenomen.

F.
Voor de Album Top 100, Vinyl33 en de Compilation Top 30 geldt voor de fysieke albums een ondergrens van ppd €8,01. Voor digitale download albums is de ondergrens een consumentenprijs van €6,99. De ppd van het fysieke album is leidend om in aanmerking te komen voor een hitnotering. Als de PPD boven de €8,00 (fullprice) is en de digitale download sales lager dan €6,99 (mid price), dan worden de digitale downloads niet meegeteld. Als de ppd voor een fysiek album onder de €8,01 is dan komen alleen de fysieke verkopen te vervallen.

Als een retailer op eigen initiatief een fysiek item onder de ppd verkoopt, terwijl deze nog op fullprice staat is de ppd leading voor het bepalen van de chart categorie.

Als een album exclusief op streaming platforms beschikbaar is, en er geen ppd / verkoopprijs beschikbaar is, zal het album in de full price chart worden meegeteld.

G.
Alle titels moeten een uniek catalogusnummer hebben en een unieke barcode welke moet relateren aan het catalogusnummer. Indien een album in verschillende configuraties (CD,DVD,Vinyl,Download etc.) uitkomt, worden alle verkopen van dit album bij elkaar geteld, mits ze voldoen aan de voorwaarden in punt F. Van special editions dient minimaal 60% van het aantal titels overeen te stemmen.

H.
Geluids- en/of audiovisuele dragers die in gemeenschappelijke verpakkingsvormen worden aangeboden, worden uitsluitend in de Album Top 100 opgenomen.

Albums in een gezamenlijke verpakking met een boek worden opgenomen in de Album Top 100 als deze in Phononet worden aangeleverd als muziek. (in gezamenlijke verpakking).

I.
Verkopen van albums tijdens promotieactiviteiten bij aan GfK rapporterende winkels tellen mee voor de albumlijsten, mits de promotieactiviteiten tenminste 1 week van tevoren zijn aangemeld bij GfK, zo niet dan vervallen de verkopen.

J.
Verkopen van albums tijdens promotieactiviteiten bij niet aan GfK rapporterende winkels tellen niet mee voor de albumlijsten, omdat incidentele doorgiften van verkopen oneerlijke concurrentie is ten opzichte van andere albums.

K.
Verkopen van albums bij concerten, albumpresentaties, evenementen e.d. (zgn. outstores) door aan GfK onafhankelijke, rapporterende winkels tellen mee voor de albumlijsten, mits deze tenminste 1 week van te voren zijn aangemeld bij GfK. De verkopen dienen de dag na de “outstore” op de gebruikelijke wijze bij GfK gemeld te worden. Op verzoek van GfK dient het bedrijf dat de verkopen heeft gerapporteerd aan te tonen dat deze aantallen daadwerkelijk verkocht zijn. Indien dit niet aangetoond kan worden, worden de verkopen niet meegeteld. Indien de tijd tussen de vraag om bewijzen en de productie van de albumlijsten van die week te kort is, worden de verkopen overgeheveld naar de volgende week, tenzij de correctheid van de verkopen niet aangetoond kan worden.

L.
De kwaliteit van de aangeleverde verkopen staat ter beoordeling van GfK. De aangeleverde verkopen dienen te voldoen aan de door GfK opgestelde aanleverspecificaties en zijn bovendien aan verdere intern(ational)e controles op meerdere aspecten (o.m. ip, mail, tijd, bron) uit de aangeleverde bestanden onderhevig.

M.
Een tijdelijke ppd verlaging wordt beschouwd als een blijvende ppd verlaging. Uitzonderingen daarop
zijn albums die na lange tijd wegens een speciale reden (bijvoorbeeld het overlijden van een artiest)
in prijs verhoogd worden (mits aangegeven). Indien een album opnieuw op Vinyl wordt uitgebracht dan wordt de chart categorie bepaald door de ppd van de meest recente vinyl uitvoering.

N.
Albums die in combinatie met een product, dienst, loterij en/of prijsvraag worden verkocht, worden gezien als een premium en niet meegeteld bij de samenstelling van de albumlijsten.

O.
Het d.m.v. de verkoop van een album verlenen van korting op andere goederen en/of diensten of exclusief toegang geven tot zulke diensten of goederen wordt als premium beschouwd en derhalve niet meegeteld bij de samenstelling van de albumlijsten.

P.
De in dit reglement genoemde prijzen (ppd) en conversiefactoren worden door de Chart Committee jaarlijks beoordeeld en eventueel herzien naar de dan geldende situatie.
Australië België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Italië Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Zwitserland
LOGIN
PASWOORD
Paswoord vergeten?